ติดต่อหน่วยงานภายในโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

 
หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ห้องประชาสัมพันธ์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐
สำนักงานผู้อำนวยการ ๐-๒๔๓๓-๙๐๖๖
สำนักงานบริหารวิชาการ ๐-๒๔๒๓-๒๐๔๑
สำนักงานบริหารงบประมาณ ๐-๒๔๒๓-๒๐๔๒
สำนักงานบริหารงานบุคคล ๐-๒๔๒๓-๒๐๔๓
สำนักงานบริหารทั่วไป ๐-๒๔๒๓-๒๐๔๔
ห้องทะเบียน ๐-๒๔๒๓-๐๓๒๖
ห้องงบประมาณ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๑๐๒
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗
 
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗