สรุปสถิติการเยี่ยมบ้าน / มีปัญหา


สถิติการเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2556
สถิตินักเรียนเสี่ยง/มีปัญหาปีการศึกษา 2556

สติติการเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2555
สถิตินักเรียนเสี่ยง / มีปัญหาปีการศึีกษา 2555 

 

 

 

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
๙๓๘ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๔ ๒๕๙๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๔ ๑๑๓๗