คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

- การรับนักเรียนของโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
- การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
- การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
- การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
- การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
- การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
- การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร


 
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗