ครูเกษียณอายุราชการ

  ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จัดทำโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 
 
ครูนวลอนงค์ ศรีวัฒนศิริกุล ครูสุวิทย์ เชยชม  
ผู้จัดทำ เข้าชม ผู้จัดทำ เข้าชม  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จัดทำโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ครูคนึงนิจ ประคองคำ ครูสุทธิลักษณ์ ทองหวาน ครูสุจิตรา กมลวัฒน์
คณะผู้จัดทำ เข้าชม คณะผู้จัดทำ เข้าชม คณะผู้จัดทำ เข้าชม
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จัดทำโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ครูอรพิณ กมโลบล ครูพรเพ็ญ เตียประสิทธิ์ ครูสุดารา บุญเกิด
  เข้าชม   เข้าชม   เข้าชม


โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗