นางพิมลมาศ พัดสมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
นางสาวมัสตกา อ่อนเกตุพล
นางจุฑารัตน์ กลัดคร้าม
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายพรพจน์ พิมพ์จุฬา นางสุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
   

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
๙๓๘ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗