ภาพกิจกรรม

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ไปศึกษาดูงานทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
กีฬากระชับมิตรคณะครู - นักเรียน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศถวายพระครูวิมุตยาภรณ์
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันงดสูบบุหรี่โลก
๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
พิธีมอบดอกไม้ รับครูใหม่
๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนแบบ (EIS)
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายรัชดากร แดงโรจน์
๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
จัดอบรม e-CLIP การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
พิธีไหว้ครู
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ชาววิมุตร่วมใจต้านภัยเอดส์ ยาเสพติด
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิธีสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ ที่สนามศุภชลาศัย
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์
๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อบรมเชิงปฏิบัติการ (EIS)
๒ กันยายน ๒๕๕๘ ทอดผ้าป่าการศึกษา ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๒ กันยายน ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๒ กันยายน ๒๕๕๘ ทอดผ้าป่าการศึกษา ที่บริเวณท่าน้ำนนทบุรี
๓ กันยายน ๒๕๕๘ ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์
๘ กันยายน ๒๕๕๘ การติดตาม ตรวจเยี่ยม นิเทศสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ วัดวิมุตยาราม
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ อบรมการใช้ Google Apps for Education
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมวัน Halloween
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด EGAT INVITATION
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พิธีถวายราชสดุดี
๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ สอบนักธรรม-ธรรมศึกษา
๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โรงเรียนสีเขียว
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศิษย์เก่าโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร รุ่น ๒๑-๒๔ มาเยี่ยมโรงเรียน
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ิพิธีอำลาครูย้าย
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมวันวันคริสต์มาส
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ งานปีใหม่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เยี่ยมบ้านนักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เปิดบ้านวิมุต (Wimut Open)
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ศิษย์เก่า ว.พ.รุ่น16 มอบอุปกรณ์กีฬา
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วันตรุษจีน
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปัจฉิม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ สนามสอบมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
๙๓๘ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๔ ๒๕๙๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๔ ๑๑๓๗