เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียน
โหลดเพลงโรงเรียน
ติดต่อหน่วยงาน
ระเบียบเรื่องการลงโทษ
ระเบียบเรื่องการแต่งกาย
ระเบียบเรื่องสวัสดิการ
ระเบียบการวัดและประเมินผล
มาตรการรักษาความปลอดภัย
คู่มือบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม,โครงการในโรงเรียน
ห้องเรียนสีเขียว
ห้องสมุดโรงเรียน
ทำหัวโขน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
SAR ปีการศึกษา 2557
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนรักษาศีล ๕
กิจกรรมตักบาตรออมบุญ
สวนพฤกษศาสตร์
 
คณะกรรมการภายนอก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครือข่ายผู้ปกครอง
สมาคมผู้ปกครองนักเรียน
สมาคมศิษย์เก่า
 
ผลงานนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
แบบทดสอบ
ครูเกณียณอายุราชการ
คาราโอเกะด้วยโปรแกรม Flash
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียด
ตรวจผลการเรียน
นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ทางเมนู ตรวจผลการเรียนออนไลน์
ข่าวการศึกษา เว็บไซต์ครูไทยดอทอินโฟ
 
 
นางพิมลมาศ พัดสมร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ตรวจผลการเรียนออนไลน์
 
กรอกคะแนนผลการเรียน
 
แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้"
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน (AAR)
 
ประมวลผลรายวิชา
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
- พลศึกษาและสุขศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาษาต่างประเทศ
 
โหลดเอกสารจัดทำคะแนน
ใบรายชื่อนักเรียน
ปพ.๕ ปกติ
หน้าที่พลเมือง ศิลปะ การงานฯ
 
ตารางสอนปีการศึกษา ๒๕๕๙
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 
ราคาเชื้อเพลิงพลังงาน
 
 
 
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗