ทำหัวโขนเล็ก

 

ประวัติความเป็นมา

 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โรงเรียนได้มีการกำหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียน และลงมือปฏิบัติจริง โดยเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนในระดับสูงมาก และบางคนมีความสามารถในการทำหัวโขน ถึงระดับประกอบ เป็นอาชีพได้ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ นักเรียนจากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สามารถชนะการแข่งขันได้ระดับเหรียญทอง

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗