ห้องเรียนสีเขียว

 

ประวัติความเป็นมา

 

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เป็นประธานเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในด้านการอนุรักษณ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมก้ับหน่วยงานภายนอก คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณ มีสมาชิกเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนจำนวน 8 โรงเรียน ทำกิจกรรมร่วมกัน จนถึง พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นเวลา
10 ปี โรงเรียนที่เป็นเครือข่าย คือโรงเรียนที่มีห้องเรียนสีเขียวในฝั่งธนบุรี ได้แก่
1. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
2. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมนฑล
4. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
5. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
6. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
7. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
8. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันประธานกลุ่มห้องเรียนสีเขียวได้เปลี่ยนไปเป็นโรงเรียน โพธิสารพิทยากร และได้มีโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากของเดิมอีก 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กิจกรรมในโครงการห้องเรียนสีเขียว
กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว จะทำการออกค่ายร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และจัดกิจกรรมขึ้นเองภายในกลุ่มโรงเรียนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ห้องเรียนสีเขียวในฝั่งธนบุรี ได้แก่
1. วงดนตรีสากล
2. อัจฉริยะภาพด้านพลังงาน
3. วาดภาพ
4. ภาพยนต์สั้น
5. แอโรบิกแดนซ์

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗