วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

 

นายนิพนธ์ ใจมั่น นายคเชนทร์ วสิสารทานนท นายสุริยา นิจรมย์
นางสาวมลธิชา วิจิตรนวกุล นางสาววิจิตรา คล้ายสังข์ นางสาวภาวินี ทรงแก้ว
นางสาวสุภาวดี จันทร์งาม นางสาวสุธินี ฉัตรไธสง นางสาวนิศารัตน์ ภางาม
นางสาวณัฐธิดา จิตรเที่ยง นางสาวนิสากร ภางาม  

 

 

 

 

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
๙๓๘ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๔ ๒๕๙๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๔ ๑๑๓๗