ข้อมูลโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

 

ปี พ.ศ.๒๔๙๙ กรมสามัญศึกษา  มีโครงการจะขยายการศึกษา ออกไปสู่ชานพระนคร ทางราชการจึงได้มาติดต่อใช้ที่ดินของวัดวิมุตยาราม เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ท่านพระครูวิมุตยาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดนี้ ผู้มองการณ์ไกล และเห็นประโยชน์ที่กุลบุตรกุลธิดาในละแวกนี้ จะได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จึงอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด ซึ่งในขณะนั้นมีสภาพเป็นสวนผลไม้ ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ใช้ที่ดิน ๙ ไร่ ๑ งาน ๗๑ ตารางวา

ต่อมาในปี ๒๕๓๐  คุณตาเชื้อ   คุณยายเชื้อ คุ้มจินดา ได้บริจาคที่ดินขยายโรงเรียน
เพิ่มเติมไปทางทิศตะวันตกอีก ๔ ไร่  ๒๕.๕  ตารางวา ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
( อาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ ๓ ชั้น  ขนาด ๑๘ X ๖๐ = ๑,๐๘๐ ตารางเมตร ) บ้านพักภารโรง
ทำถนนภายใน และสวนหย่อม

หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่  ๑๕ เมษายน ๒๕๐๑
โรงเรียนไม่มีอาคารเรียน ท่านอดีตเจ้าอาวาสยังได้กรุณาให้ใช้ศาลาวัด ๓ หลัง  เป็นที่เรียนชั่วคราว โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๐๑
จำนวน ๔ ห้องเรียน นักเรียน ๑๔๐ คน มีครู-อาจารย์  ทำการสอน ๗ คน
โดยมีอาจารย์เชย จันทนชูกลิ่น เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้เติบโต และเจริญขึ้นโดยรวดเร็ว  จำนวนครู-อาจารย์  และนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๑๓ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  เป็นโรงเรียนรัฐบาล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาเป็นสหศึกษาแบ่งเป็น ๒ ระดับช่วงชั้น  คือระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-ม.๓)  และช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-ม.๖)  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 
  วันจัดตั้ง  
  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๐๑ 
และเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๑

 
  ที่ตั้งโรงเรียน  
  เลขที่ ๙๓๘ แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ 
ห่างจากถนนจรัญสนิทวงศ์ประมาณ ๒๕๐ เมตร  มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๙๖.๓ ตารางวา

 
  สัญลักษณ์  
  ตราของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมี่ชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง

 
  สีประจำโรงเรียน  
  ชมพู - ขาว
ชมพู หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน
ขาว หมายถึง ความบริสุทธ์หลุดพ้นจากบาป

 
  ปรัชญา  
  "นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา"  (แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี)

 
  คำขวัญ  
  รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม

 
  อัตลักษณ์โรงเรียน  
  "วิมุต ยิ้มไหว้ ใฝ่คุณธรรม"

 
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
  "โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร รักความเป็นไทย"

 
  ทำเนียบผู้บริหาร  
 
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
 
 
๑. นายเชย จันทรชูกลิ่น อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๑๑
๒. นาย ช.เสวตร เพ็ชญไพศิษฎ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๕
๓. นายโชติ เพชรานนท์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๘
๔. นายเทพ เที่ยงตรง ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๒
๕. นายธีรพล วงศ์ธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๒
๖. นายประสาน อุัตมางคบวร ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๖
๗. นายทรงศิลป์ชัย เทียนประเสริฐ ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐
๘. นายโกมล ไพโรจน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๖
๙. นายจีระศักดิ์ จันทุดม ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘
๑๐. นางกานดา สุขถุม ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
๑๑. นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑
๑๒. นายประมาณ ชูพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
๑๓. นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗
๑๔. นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
๑๕. นางพิมลมาศ พัดสมร ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
 
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗