ประมวลผลรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ครูผู้สอน
ท20205 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ นายรณยุทธ สังสุทธิ์
ท20211 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 น.ส.กิจจา เถื่อนใย
ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 น.ส.พรจิรา เสือประดิษฐ
ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 น.ส.ศุภลักษณ์ เห็นผลงาม
    นายรณยุทธ สังสุทธิ์
ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 น.ส.ศุภลักษณ์ เห็นผลงาม
ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 นางประภาวดี บุญมา
ท30204 หมอภาษาพัฒนาเยาวชน นางประภาวดี บุญมา
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 น.ส.สุนทรีภรณ์ สกุลหงส์โสภณ
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 นางประภาวดี บุญมา
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นายรณยุทธ สังสุทธิ์
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗