ประมวลผลรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ครูผู้สอน
ส21101 พระพุทธศาสนา    
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 นางสาวอุ่นเรือน คูณแรง
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
ส30201
พระพุทธศาสนา นางสาวทิพย์รดา เพชรรุ่ง
ส31101
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวทิพย์รดา เพชรรุ่ง
ส33101 ประวัติศาสตร์สากล นายสุวรรณรัตน์ วาจารัตน์

 

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗