ประมวลผลรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ครูผู้สอน
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 นางจันทิมา ศาสตร์กลาง
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 iep นายภาณุพงศ์ เป็นสำราญ
ว21201 วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 1 นายดนุพล คานทอง
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 นางสาวนวลอนงค์ ศรีวัฒนศิริกุล
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 iep นางสาวพิไลวรรณ ทองมาก
ว22203
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นางสาวพิไลวรรณ ทองมาก
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 นางสาวน้ำหวาน คล้ายคลึงมี
ว23201 ทักษะวิทยาศาสตร์ 1 นางจันทิมา ศาสตร์กลาง
ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน นายภาณุพงศ์ เป็นสำราญ
ว30102 เคมีพื้นฐาน นางสาวนวลอนงค์ ศรีวัฒนศิริกุล
ว30102
นางสาวพิไลวรรณ ทองมาก
ว30103 ชีววิทยา 1 นายดนุพล คานทอง
ว30104 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นางจันทิมา ศาสตร์กลาง
ว30202 ฟิสิกส์ 2 นายภาณุพงศ์ เป็นสำราญ
ว30204 ฟิสิกส์ 4 นายภาณุพงศ์ เป็นสำราญ
ว30222 เคมี 2 นางสาวพิไลวรรณ ทองมาก
ว30224 เคมี 4 นางสาวพิไลวรรณ ทองมาก
ว30242 ชีววิทยา 2 นายดนุพล คานทอง
ว30244 ชีววิทยา 4 นายดนุพล คานทอง
ว30282 สารและสมบัติของสาร นางสาวนวลอนงค์ ศรีวัฒนศิริกุล
ว30283 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 นายดนุพล คานทอง
ว30284 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 นางจันทิมา ศาสตร์กลาง
ว31010 วิทยาศาสตร์ นางสาวน้ำหวาน คล้ายคลึงมี
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗