ประมวลผลรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ครูผู้สอน
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 น.ส.มัสตกา อ่อนเกตุพล
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (iep) น.ส.มัสตกา อ่อนเกตุพล
ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 น.ส.มัสตกา อ่อนเกตุพล
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นางสุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์
    นางปราณี ศรีเศวต
    นางสาวนันทนา ศรีนวล
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (iep) นางสาวนันทนา ศรีนวล
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นางสาวนันทนา ศรีนวล
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 นางสุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางสุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 นางปราณี ศรีเศวต
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 นางปราณี ศรีเศวต
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นางสุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นางสุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 นางสาวนันทนา ศรีนวล
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางสาวนันทนา ศรีนวล
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗