ประมวลผลรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ครูผู้สอน
ง22201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 นายพรพจน์ พิมพ์จุฬา
นายธีรชัย บำรุงศิลป์
ง23201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 นายธีรชัย บำรุงศิลป์
ง32206 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 นายทูล บุญโสภิณ
ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 นายพรพจน์ พิมพ์จุฬา
ง33203 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติม 1 นายพรพจน์ พิมพ์จุฬา

 

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗