ประมวลผลรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ครูผู้สอน
พ22102
พลศึกษา (แบดมินตันพื้นฐาน) นายพรชัย บัวทอง
พ32101 สุขศึกษา 3 นางผาณิต โชควิทยา
พ32201 พลศึกษา (แบดมินตัน) นายมานัสชัย สายแขก
พ33201 พลศึกษา (ลีลาศ) นายกุศล ศรีลาโชติ
       

 

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗