ประมวลผลรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ครูผู้สอน
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นายภวัต จุฑาวรวงศ์
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวชุติกาญจน์ อุ่นประเดิม
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวสวัชยา บุณยะตุลานนท์
อ31207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน 1 นางสาวสวัชยา บุณยะตุลานนท์
อ33207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน 5 นางสาวสวัชยา บุณยะตุลานนท์

 

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
เลขที่ ๙๓๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๒๕๙๘ กด ๐ ห้องประชาสัมพันธ์
๐-๒๔๒๔-๒๕๘๗ กด ๑๐๒ ห้องบริหารงบประมาณ
โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๑๓๗