วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น

วิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย แบบทดสอบเติมคำตอบ
วิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แบบทดสอบอักษรไขว้
วิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย แบบทดสอบแบบจับคู่
วิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการกับสังคมศึกษา แบบทดสอบแบบเลือกคำตอบ

 

 

 

 

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
๙๓๘ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๔ ๒๕๙๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๔ ๑๑๓๗