วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม. 6/1
นายจักรกฤษณ์ ทิวะทรัพย์ นายณัฐวุฒิ เชื้อปรางค์ นายธีรพล บัวไข
นายวรฑา เอี่ยมลำนำ นายสมเจตน์ สารคุณพิทักษ์ นายอานนท์ คล้ายสอน
นายฐาปกรณ์ วงษ์ประยูร นายดลธรรม พิณภิรมย์ นายธงไชย เปไสล
นายนที ประเสริฐมั่นคงดี นายพีระยุทธ ศรีโพธิ์ น.ส.กัญญณัฐ ม่วงวิโรจน์
น.ส.ชมฐิตา เงินสมบัติ น.ส.ชลพร เสมสำราญ น.ส.ณัฐชา กล่อมจิต
น.ส.ภัทรธิดา มานพ น.ส.วรรณภา หมู่หาญ น.ส.ศุภากร วงศ์พลทรัพย์
น.ส.สโรชา ศรีสุข น.ส.สวรส สามารถทิพย์ น.ส.สุชานาถ น้อยฉิม
น.ส.อนัญญา ดาวเรือง น.ส.อภิญญา ศรีนอก น.ส.จริยา หลิมพิชัย
น.ส.เดือนเพ็ญ อดกลั้น น.ส.ศศิพิมพ์ ครุธเกตุ น.ส.ณีรนุช แสนคำลือ
น.ส.เพชรพลอย ธรรมบันดาลสุข น.ส.วิมลสิริ บุญแก้ว น.ส.นราทิพย์ ทิมเลขา
น.ส.พรนิดา แสนอุบล น.ส.โชติกา อุดมเสฏฐโชค น.ส.เบญจวรรณ รินทรัก
น.ส.คณัศวรรณ มากสุข น.ส.ณิชนันทน์ ประทุม น.ส.สุชญา กล่ำทอง
 
ม. 6/2
นายนนทนันท์ แก้วทองคำ นายธนศักดิ์ ดั่งดาวดึงส์ นายธีรินทร์ กันผึ้ง
นายสิทธิพัฒน์ หน่อทอง นายนพคุณ แสวงกิจ นายอดิศักดิ์ ใจจันทร์
นายถิรณัฐ ยังวิเชียร นายธนกฤต ลอยเลิศ นายรักเกียรติ โสวะภาสน์
น.ส.โชติลักษณ์ พัทธะศิลป น.ส.ญาณี ศรีทอง น.ส.ศิขรินทร์ ตันพิรุฬห
น.ส.อัญชิษฐา ช้างสำลี น.ส.นภาลัย อภัยพันธ์ น.ส.ชุติมน นครผา
น.ส.กันต์ฐเสนห์ ลิ้มประชาศักดิ์ น.ส.วิรัญญา เข็มทอง น.ส.รังสิยา กฤษณพันธุ์
น.ส.ศิริพร ทับเพ็ชร น.ส.สุภาวดี อินทานทุม  
 
ม. 6/3
นายธนะลักษณ์ แย้มนิยม นายกีรตินันท์ ฉายแสง นายเผ่าพล พุ่มใจศรี
น.ส.กาญจนา พิจารณา น.ส.ชลลดา น้อยบำรุง น.ส.ศิริกัลยา ใจอยู่
น.ส.สุภารวี ละออเอี่ยม น.ส.ศราพร ชาีลีวรรณ น.ส.ปัณณพร ชัยธานี
น.ส.สุดารัตน์ แซ่บ้าง น.ส.บุณทริ พุ่มเงิน นายธัญญบูรณ์ สมเนตร์
นายอิสระ โสดาวัฒน์ น.ส.กัลยาณี สุริยศ น.ส.ณัฐพร มาลัย
น.ส.ปิยะวดี ดำทนจันทร์ น.ส.ลัทธวรรณ พิทักษ์รักธรรม น.ส.ภัทรสุดา วนสินธุ์
น.ส.สุรัญชนา นทีประสิทธิพร น.ส.สร้อยมุก ปิ่นทองคำ  
 
ม. 6/4
นายธีรโชติ ชัยนา นายภูวดล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายสุวัช โกรธกล้า
นายภาณุพงศ์ เคล้าจันทร์พงษ นายธนพงษ์ นาคประดิษฐ์ นายศุภชัย พรามบรรพต
นายธีรวัฒน์ ถาวรอินทวัฒน์ นายเทพประสิทธิ์ หมุนลี น.ส.ไอรดา พงษ์สวัสดิ์
น.ส.ณัฐชนนกร วรรณบุตร น.ส.ณัฐฐา สืบกระพันธ์ น.ส.ธัญลักษณ์ สุัขแช่ม
น.ส.วัสราภรณ์ พานิชจรรยาวงศ์ น.ส.สิรินทิพย์ โห้หาญ น.ส.ศิรประภา พั่วแดง
น.ส.อรพรรณ จิตตะแสง    

 

 

 

 

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
๙๓๘ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๔ ๒๕๙๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๔ ๑๑๓๗