เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

เสนอ

อาจารย์ พรพจน์ พิมพ์จุฬา

จัดทำโดย

นางสาวสุชญา กล่ำทอง เลขที่ 37

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร