หน้าหลัก

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประวัติผู้จัดทำ

เรื่อง ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เสนอ

คุณครูพรพจน์ พิมพ์จุฬา

จัดทำโดย

นางสาวคณัศวรรณ มากสุข

ชั้นม.6/1 เลขที่ 35

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร