หน้าหลัก
เนื้อหา
ประวัติส่วนตัว

เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา

 

 

เสนอ

อาจารย์ พรพจน์ พิมพ์จุฬา

จัดทำโดย

นางสาว พรนิดา แสนอุบล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่32

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร เขต 1