หน้าหลัก

เนื้อหา

ประวัติผู้จัดทำ

 

เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

 

 

 

เสนอ

อาจารย์ พรพจน์ พิมพ์จุฬา

 

จัดทำโดย

นางสาว นราทิพย์ ทิมเลขา ม.6/1 เลขที่31

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร