เรื่อง ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

เสนอ

อาจารย์ พรพจน์ พิมพ์จุฬา

จัดทำโดย

นางสาว วิมลสิริ บุญแก้ว ม.6/1 เลขที่30

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ 5

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร