เรืิ่อง โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์

 

จัดทำโดย

นางสาวเพชรพลอย ธรรมบันดาลสุข

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 29

 

เสนอ

อาจารย์พรพจน์ พิมพ์จุฬา

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

 

หน้าหลัก

โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์

ประวัติส่วนตัว