เรื่อง ตัวอย่างการติดตั้งแลนภายในบ้าน

เสนอ

อาจารย์ พรพจน์ พิมพ์จุฬา

จัดทำโดย

นางสาว จริยา หลิมพิชัย เลขที่25

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ5

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร