หน้าหลัก สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล ประวัติส่วนตัว

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดทำโดย

นางสาวสวรส สามารถทิพย์ ม.6/1 เลขที่ 21

เสนอ

อาจารย์พรพจน์ พิมพ์จุฬา

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร