หน้าหลัก

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของพีซี

ประวัติผู้จัดทำ

 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของพีซี

 

 

เสนอ

อาจารย์ พรพจน์ พิมพ์จุฬา

 

จัดทำโดย

นางสาว วรรณภา หมู่หาญ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 18

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร