เรื่อง ข้อแนะนำการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เสนอ

อาจารย์ พรพจน์ พิมพ์จุฬา

จัดทำโดย

นางสาว ภัทรธิดา มานพ เลขที่ 17

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

<< หน้าหลัก >> << ข้อแนะนำการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น >> << ประวัติผู้จัดทำ >>