หน้าแรก

การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน

ประวัติส่วนตัว

 

เรื่อง การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน

จัดทำโดย

นางสาว ชลพร เสมสำราญ

เสนอ

อ. พรพจน์ พิมจุฬา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร