หน้าหลัก
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร
ประวัติส่วนตัว

รายงาน

เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

จัดทำโดย

นางสาว ชมฐิตา เงินสมบัติ

เสนอ

อาจารย์ พรพจน์ พิมพ์จุฬา

ภาคเรีนยที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร