หน้าหลัก

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ประวัติผู้จัดทำ

 

เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 

 

เสนอ

อาจารย์ พรพจน์ พิมพ์จุฬา

 

จัดทำโดย

นางสาวกัญญณัฐ ม่วงวิโรจน์

ชั้น ม.6/1 เลขที่ 12

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร