หน้าหลัก

ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้

ประวัติส่วนตัว

 

 

 

เรื่อง ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้

เสนอ

อ.พรพจน์ พิมพ์จุฬา

จัดทำโดย

นาย ฐาปกรณ์ วงษ์ประยูร

ชั้น ม.6/1 เลขที่7

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร