เรื่อง ตัวอย่างอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดทำโดย

นายอานนท์ คล้ายสอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑ เลขที่ ๖

เสนอ

อาจารย์พรพจน์ พิมพ์จุฬา

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑