หน้าหลัก

ประวัติส่วนตัว

ข้อมูล

ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดทำโดย

นาย สมเจตน ์สารคุณพิทักษ์ ม.6/1 เลขที่ 5

เสนอ

อ.พรพจน์ พวงพันธ์

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่1 กรุงเทพมหานคร