หน้าหลัก

เรื่อง องค์ประกอบของสารสนเทศ

ประวัติส่วนตัว

เรื่อง องค์ประกอบสารสนเทศ

จัดทำโดย

นาย ณัฐวุฒิ เชื้อปรางค์

ชั้น ม.6/1 เลขที่ 2

เสนอ

อาจารย์ พรพจน์ พิมพ์จุฬา

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร