หน้าแรก

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติส่วนตัว

 

เรื่อง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดทำโดย

นาย จักรกฤษณ์ ทิวะทรัพย์ ม.6/1 เลขที่1

เสนอ

อ. พรพจน์ พิมพ์จุฬา

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

เขตบางพลัด แขวงบางอ้อ